"...Komornik sądowy, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Przy wykonywaniu czynności Komornik podlega orzeczeniom Sądu i Prezesowi Sądu Rejonowego przy którym działa." Ustawa o Komornikach Sądowych Art. 3,1

Witamy na naszej stronie

 

!!! UWAGA !!!

Zgodnie z komunikatem Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie  z dnia 12.03.2020 r. (http://www.szczecin-pz.sr.gov.pl/komunikat,new,mg,1.html,807) z uwagi na prewencję dotyczącą wirusa COVID-19 informuję, o zamknięciu osobistej obsługi interesantów w kancelarii  Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Sławomira Rutkowskiego na okres 14 dni.


Jednocześnie informuje, że kancelaria będzie w pozostałym zakresie funkcjonowała normalnie. Obsługa interesantów będzie odbywała się jedynie za pomocą komunikacji telefonicznej, mailowej oraz listownej.

Wszystkich wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Kancelarii wskazany poniżej:


Bank Gospodarki Żywnościowej SA    24 20300045 1110 0000 0410 8690


Przy wpłatach należy podawać sygnaturę sprawy oraz dane osoby wpłacającej.
 

INFORMACJA DLA WIERZYCIELA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego z zastrzeżeniem ust. 5 art. 8 uoksie. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Sławomir Rutkowski jest właściwy do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikom, których miejsce zamieszkania, siedziby, bądź prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na obszarze właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, tj.:

Na podstawie art. 8 ustęp 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 882 ze zm.) o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie o następującej treści: „Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 8 ust. 6 w zw. z ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji”. W przypadku wyboru komornik działającego poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Komornik sądowy, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.
Do zakresu czynności Komornika należą, w szczególności, następujące zadania:
1. Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń;
2. Wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3. Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
4. Doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
5. Na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru na dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.
6. Zabezpieczanie spadku i sporządzenie spisu inwentarza po spadkodawcy.

Published on  12.03.2020