"...Komornik sądowy, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Przy wykonywaniu czynności Komornik podlega orzeczeniom Sądu i Prezesowi Sądu Rejonowego przy którym działa." Ustawa o Komornikach Sądowych Art. 3,1

Witamy na naszej stronie

 

!!! UWAGA !!!
 


Wszystkich wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Kancelarii wskazany poniżej:


Bank Gospodarki Żywnościowej SA    24 20300045 1110 0000 0410 8690


Przy wpłatach należy podawać sygnaturę sprawy oraz dane osoby wpłacającej.

!!! UWAGA !!!

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Sławomir Rutkowski w związku z pismem Prezes Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i
Zachód w Szczecinie informuje, że w ostatnim czasie na terenie szczecińskiego okręgu sądowego
miało miejsce kilka przestępstw polegających na tym, że do osoby, która wygrała licytację oszuści
kierują drogą elektroniczną sfałszowane wezwania. Wezwanie kierowane jest rzekomo przez
komornika, ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który należy wpłacić kwotę za
wylicytowany zakup. Na wezwaniu identycznym z prawidłowym wzorem, widniała prawidłowa
sygnatura akt sprawy „Co”, „Km”, dane kancelarii komorniczej, wierzyciela, dłużnika, licytanta
oraz podrobiona okrągła pieczęć komornika.
Z uwagi na powyższe w przypadku wylicytowania przedmiotu na licytacji komorniczej oraz
otrzymania wezwania do zapłaty ceny nabycia zalecana jest ostrożność.
W przypadku wylicytowania przedmiotu w tutejszej kancelarii należy po otrzymaniu
wezwania skontaktować się telefonicznie z tutejszą kancelarią (nr tel. 91 421 49 40) lub e-mailem:
kancelaria@komornikwszczecinie.eu celem potwierdzenia prawidłowości wezwania oraz numeru
rachunku bankowego, na który należy uiścić cenę.
 

INFORMACJA DLA WIERZYCIELA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego z zastrzeżeniem ust. 5 art. 8 uoksie. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Sławomir Rutkowski jest właściwy do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikom, których miejsce zamieszkania, siedziby, bądź prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na obszarze właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, tj.:

Na podstawie art. 8 ustęp 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 882 ze zm.) o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie o następującej treści: „Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 8 ust. 6 w zw. z ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji”. W przypadku wyboru komornik działającego poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Komornik sądowy, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.
Do zakresu czynności Komornika należą, w szczególności, następujące zadania:
1. Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń;
2. Wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3. Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
4. Doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
5. Na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru na dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.
6. Zabezpieczanie spadku i sporządzenie spisu inwentarza po spadkodawcy.

Published on  22.12.2022