"...Komornik sądowy, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Przy wykonywaniu czynności Komornik podlega orzeczeniom Sądu i Prezesowi Sądu Rejonowego przy którym działa." Ustawa o Komornikach Sądowych Art. 3,1

Witamy na naszej stronie

 

!!! UWAGA !!!

W DNIU 16.08.2019 R. KANCELARIA KOMORNIKA BĘDZIE NIECZYNNA

 


 

Nasza kancelaria używa elektronicznych narzędzi do poszukiwania majątku oraz komunikacji z urzędami :

m.in.  MSW - (CEPIK), ZUS - EKS-ZUS  

 

INFORMACJA DLA WIERZYCIELA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego z zastrzeżeniem ust. 5 art. 8 uoksie. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Sławomir Rutkowski jest właściwy do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikom, których miejsce zamieszkania, siedziby, bądź prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na obszarze właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, tj.:

Na podstawie art. 8 ustęp 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 882 ze zm.) o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie o następującej treści: „Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 8 ust. 6 w zw. z ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji”. W przypadku wyboru komornik działającego poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Komornik sądowy, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.
Do zakresu czynności Komornika należą, w szczególności, następujące zadania:
1. Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń;
2. Wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3. Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
4. Doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
5. Na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru na dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.
6. Zabezpieczanie spadku i sporządzenie spisu inwentarza po spadkodawcy.

Published on  14.08.2019