"...Komornik sądowy, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Przy wykonywaniu czynności Komornik podlega orzeczeniom Sądu i Prezesowi Sądu Rejonowego przy którym działa." Ustawa o Komornikach Sądowych Art. 3,1

Nieruchomości

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ2S/00028280/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Sławomir Rutkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 24-08-2020r. o godz. 14:15
w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie 70-551 Szczecin, Pl.Żołnierza Polskiego 16 w sali  nr 114  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

działkę numer 54/95, identyfikator działki 321101_2.0009.54/95, obręb ewidencyjny: 0009, Mierzyn 2, położonej w województwie Zachodniopomorskim, powiat Policki, gmina Dobra, miejscowość Mierzyn. Zgodnie z KW sposób korzystania z nieruchomości: R- grunty orne. Obszar całej nieruchomości zgodnie z treścią księgi wieczystej wynosi 0,1100 ha. Nieruchomość stanowi własność dłużnika – Piotra Ekwińskiego. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze: SZ2S/00028280/7. Nieruchomość objęta jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra (Uchwałą Nr 111/48/02 Rady Gminy w Dobrej z dnia 30.12.2002 r., zmienioną Uchwałą Nr XXXVIII/558/10 Rady gminy Dobrej z dnia 24.06.2010 r., zmienioną Uchwałą nr YII/88/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 25.06.2015 r., zmienioną Uchwałą nr XXVI/485/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 18.10.2017 r. oraz zmienioną Uchwałą nr XXXVI/485/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 18.10.2018 r.). Zgodnie z ogólnymi zapisami w Studium nieruchomość położona jest w Strefie rozwoju funkcji mieszkalnej jedno – i wielorodzinnej niskiej intensywności z towarzyszącymi usługami komercyjnymi i publicznymi (oświata, zdrowie, kultura, sport, rekreacja), teren oznaczony literą A – kolor brązowy. Przez część przedmiotowej działki przebiega linia w ww. Studium oznaczona jako istn. elektroenergetyczne linie napowietrzne 15kV. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, określa jedynie politykę przestrzenną gminy. Dla działki nr 54/95 obręb Mierzyn 2, gmina Dobra nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (t.j. Dz. U. Z 2018 r., poz. 1945 ze zm.). Działka  nr 54/95 obręb Mierzyn 2, gmina Dobra posiada dostęp do drogi publicznej Nr 190209Z działka nr 307 ul. Nasienna w m. Mierzyn, poprzez drogę prywatną działkę Nr 54/87 obręb Mierzyn 2. Przedmiotowa nieruchomość pomimo, iż przylega do drogi (prywatnej) to udział w tej drodze nie jest objęty niniejszym przetargiem. 

Suma oszacowania wynosi 247 700,00zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    185 775,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 770,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 24 20300045 1110 0000 0410 8690 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  (wpłacający rękojmię obowiązany jest wskazać: imię i nazwisko lub firmę, imiona rodziców, nr PESEL lub REGON).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę Pl. Żołnierza Polskiego 16.
Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 42 14 940.
UWAGA!!!
LICYTACJA MOŻE SIĘ NIE ODBYĆ BEZ PODANIA PRZYCZYNY


Komornik Sądowy

Sławomir Rutkowski

 

Published on  09.07.2020