"...Komornik sądowy, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Przy wykonywaniu czynności Komornik podlega orzeczeniom Sądu i Prezesowi Sądu Rejonowego przy którym działa." Ustawa o Komornikach Sądowych Art. 3,1

Ruchomości

OBWIESZCZENIE  O  II LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Sławomir Rutkowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  09-09-2021r. o godz. 10:00 w 71-642 Szczecin, Antosiewicza 1 (teren Stoczni Szczecińskiej "Wulkan" Sp. z o. o.)  
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
___________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości                            Ilość                      Wartość szacunkowa       Cena wywołania
__________________________________________________________________________________________
1. spawarka Kempoweld 400              1 [szt.]                                7 503,00  **)                     3 751,50


2. spawarka FASTMIG MSF 55           1 [szt.]                                6 396,00  **)                     3 198,00


3. spawarka WARRIOR 400i CC/CV+ butla Warrior Feed
304w (komplet)                                    1 [szt.]                                8 856,00  **)                     4 428,00

4. WARRIOR 500i CC/CV

Warrior Feed 304w                                1 [szt.]                                6 396,00  **)                    3 198,00

5. SPAWARKA KEMPPI

KEMPACT 2530                                    1 [szt.]                                2 214,00  **)                     1 107,00
___________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. art 871 kpc Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Wydanie nabytej ruchomości nastąpi po zapłacie całej ceny nabycia.  Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Published on  11.08.2021